Tilbage til "Medlemmernes Side"


John Ernst Hansen
beretter om sin 4 x tipoldemor

Mette Michelsdatter

Boede med sin første mand Søren Michelsen Holm hos dennes far Michel Holm i nr. 23 i Maarup i fire år, men da manden i 1756 var omkommet til søs,
flyttede hun i 1758 til sin far i nr.15 med sine tre små børn, samtidig med hendes bror Clemmem og hans kone
flyttede den modsatte vej fra 15 til 23 ( JMH ) s.118
Mette Michelsdatter, der som nævnt foran, var flyttet hjem til sin fader i 1758 med tre børn. Hendes nye mand, der var søn af
skipper og gårdmand Michel Rasmussen i nr. 69, hed altsaa ligesom hendes første mand, og lige som denne var han ogsaa skipper og omkom til søs.

Herom beretter kirkebogen:
(citat)
 Den 30. okt. 1763 omkom 6 mennesker i en baad paa hjemvej fra Tunø til Maarup ,
" formodentlig i haard kuul fra S.S.O. i Aftenstunden " ( kuul = stormbyge ) Baade folkene og baaden forsvandt sporløst og blev ingen tid fundet . -
Blandt de omkomne var foruden den 28-aarige skipper ( Søren Michelsen Holm ), hans 10-aarige steddatter Mette Johanne og 24-aarige pige Kirsten Jensdatter,
datter af Jens Michelsen Haukrog, se under nr. 60 . (JMH ) Maarup nr. 15 - III
(Citat slut)
Søren Michelsens fæstebrev paa nr. 15 er dateret 1761, saa han maa have overtaget gaarden samtidig med han som svigersøn flyttede ind .
- Skiftet efter ham blev udsat paa grund af Enkens graviditet . Det fandt sted 24-07-1764, 9 dage efterset ventede barns fødsel.
Da mødte Mette Michelsdatter allerede med nedennævnte Rs. Christensen som sin fæstemand .
Mette Michelsdatter, der kun var 33 aar gl. da hun blev gift 3. gang , døde 1795, 66 aar gl. - Hendes 2 sidste mænd var indbyrdes fætre,
begge sønnesønner af skipper og gaardmand Rasmus Jensen i nr. 62 .
Rs. Christensen Beyer drev baade skibsfart og handel .
En kontrakt, der opbevares i nr. 82, viser at han i 1783 sammen med Rs. Michelsen Poulsen i nr. 82 og Adam Madsen i nr. 60 afkjøbte herskabet 550 tdr. korn aarligt i 6 aar,
antagelig med salg til Norge for øje.
Rs. Christensens part udgjorde 200 tdr. aarligt .
O. 1788 ses han at have solgt en halvpart i galeasen " St. Johannes " til Jens Erichsen i Kolby .